NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁSRÓL

 

Alulírott ............................................................................................................................................ (név) ...................................................................... (sz.hely,idő) ……………………………………………. (anyja neve) az alábbiakban nyilatkozom, hogy a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Intézmény) munkatársa tájékoztatott:

 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. Sz.Cs.M. (I.7.) rendeletben foglaltaknak megfelelően nyújtott szolgáltatásról,

 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben (a továbbiakban: Szakmai rendelet) foglalt ellátásokról,

 - az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) adatvédelemre, adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseiről.

1. Szolgáltatás tartalma és feltételei

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás/Szt. 64.§/.
A gyermekjóléti szolgálatás olyan, a gyermek érdekét védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszerének és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelő-zését, a kialakult veszélyezettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését /Gyvt. 39.§/.

2. Igénybe vehető szolgáltatás

• jogi segítésnyújtás

• pszichológiai tanácsadás

• mediáció

• kapcsolattartási ügyelet

• családterápia, családkonzultáció

• hátralékkezelési tanácsadás

• fejlesztő pedagógiai foglalkozás

• szociális diagnózis

3. Szolgáltatás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele - ha Gyvt. másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátás az igénylő ké-relmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvő-képességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyi-latkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét a törvényes képviselője hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekin-tetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és törvényes képviselője között az ellátás igénybevéte-lével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett- a gyámhatóság dönt.
Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli /Gyvt.31.§/.

 4. Az intézmény által vezetett rám és családomra vonatkozó nyilvántartások

• A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet által meghatározott „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprend-szer,

• a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet által meghatározott igénybe vevőkről vezetett nyilvántartás,

• a Gyvt. 139.§ -ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilvántartás,

• az Sztv. 20.§-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilvántartás.

A szolgáltatás önkéntes igénybevétele esetén hozzájárulok, hogy a közölt személyes és egyéb adataimat, valamint a kiskorú adatait az adatkezelő Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársa megismerhesse és a vonatkozó jogszabályok alapján nyilvántartásába vegye, a szolgáltatás igénybevételét rögzítse és az Adatvédelmi törvény vagy más vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja. Önkéntesen hozzájárulok, hogy adataimat (kiskorú adatait) az adatkezelő kizárólag a szolgáltatás igény-bevételének elősegítése céljából más adatkezelő(k) felé továbbítsa. Kijelentem, hogy az adattovábbítás címzettjeiről, a várható adatkezelési időről a munkatárs számomra előzetes tájékoztatást adott. Kötelező igénybevétel esetén tudomásul veszem, hogy adataimat az adatkezelő jogszabály erejénél fogva kötelezően kezeli és továbbítja.

Tudomásul veszem, hogy adataimmal kapcsolatban – ha a jogszabály nem korlátozza vagy nem zárja ki - a következő jogokkal élhetek: tájékoztatáshoz való jog; helyesbítés joga; törléshez való jog; zároláshoz való jog; tiltakozáshoz való jog.
Jogaim gyakorlása érdekében az alábbi hatósághoz/bírósághoz fordulhatok:
Információs önrendelkezési jog megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36(1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bíróság előtt.


Az intézmény Adatvédelmi Tisztviselőjének elérhetősége:
Hargitay Zoltán
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
dpo@bp16.hu

 

A szolgáltatást igénybe vevőnek a rá vonatkozó iratokba iratbetekintési joga van, az iratról másolat kérhető a szolgáltató intézmény vezetőjétől.
A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató Intézmény vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerint a gyermekvédelmi nyilvántartásokba, a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapokba, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratokba.


Megtagadható a szülő tájékoztatása, illetve korlátozható a szülő iratbetekintési joga, ha:

• a szülő ellen gyermeke vagy gyermekét nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt bűntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig,

• a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön törvényben meghatározott hozzátartozók között erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozat iránt eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig /Gyvt. 136.§ (5)-(6) bek./.

Az iratról kivonat vagy másolat kérhető. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakon túl az érintett hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételével vagy nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges /Gyvt. 136.§/A/.
A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányá-ban is zártan kezeli /Gyvt. 17.§ (2a).
Tudomásul veszem, hogy az intézményi szolgáltatás segítő jellege kizárja, hogy a konfliktusokkal terhelt kapcsolatban érintett felek magánlevelezéseit az intézmény fogadja, azokat nyilvántartsa, az ügyben keletkezett iratokhoz csatolja. Az egyes ügyekben keletkezett hivatalos iratok a szakmai jogszabályokban előírt adatlapok fel-használásával készülnek. Az adatlapokban rögzített megállapításokat, nyilatkozatokat az érintett felek megismerhetik, az adatlapon arra vonatkozóan észrevételt tehetnek. A szolgáltatás szemé-lyes jellege megkívánja, hogy a hozzánk forduló kliens nyilatkozatait személyesen tegye meg, intézményünkkel együttműködjön.

5. Intézmény házirendje

Az intézmény házirendje jól látható helyen kifüggesztésre került és ügyfélfogadási időben megismerhető.

6. Panaszjog gyakorlásának módja

Az ellátást igénybevevő a panaszával elsődlegesen az intézmény vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panaszt írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, úgy az igénylő a fenntartóhoz, a XVI. kerületi Önkormányzathoz fordulhat. 

A panaszok kivizsgálásában
- ellátottjogi képviselő: Forgács Béla: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu; +36 20 4899 529 vagy
- gyermekjogi képviselő: dr. Jásper András: jasper.andras@obdk.hu; +36 20 2266 567
segíthet.

7. Fizetendő térítési, illetve gondozási díj

A család-és gyermekjóléti szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes.

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok

• jogszabályok alapján vezetett intézményi nyilvántartáshoz adatokat szolgáltatni - társadalombiztosítási igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, személyazonosító igazolványt – kérésre bemutatni,

• bejelenteni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyes adataimban beállott változást.

 

Kelt: Budapest, 20…. ……………………………..

 


……………………………………….

igénybe vevő

…………….………………………
Napraforgó Központ munkatársa

 

 

 

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

 

Első kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Második kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Harmadik kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék
Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió